Informace o Základní a Mateřské škole Jana Amose Komenského

Základní škola Jana Amose Komenského v Komni je příspěvková organizace obce Komňa, která vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školního stravování. Je to jednopatrová budova v dolní části vesnice s dobrou dostupností pro místní žáky i žáky dojíždějící z Vyškovce, popř.z Bojkovic. 

Výše uvedený název byl škole přiznán v roce 1992 při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, významné osobnosti našich dějin, na kterého jsou občané obce i žáci právem hrdi. Od roku 2003 je škola sloučena spolu s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou v jeden právní subjekt. Jídelna i školní družina je umístěna v zadní části budovy, kde je i mateřská škola. Základní škola má charakter málotřídní, vesnické školy, počtem žáků patří mezi nejmenší v okrese, kdy se ve 3 třídách učí žáci 1.- 5. ročníku. Jednotlivé ročníky vždy kombinujeme do tříd tak, aby žáci mohli během výuky pracovat kooperativně a jejich vzájemné působení bylo všestranně prospěšné.Výchova a vzdělávání se na naší škole nese v duchu komenského ideálů - "ŠKOLA HROU", což je také název Školního vzdělávacího programu. Výuka na takové malotřídní škole je svým způsobem velmi náročná jak pro učitele, tak pro žáky, ale je zajímavá, pestrá, vede děti k samostatnosti při výuce, vyžaduje velkou lásku a znalost vesnického prostředí. Škola je průběžně modernizována a přizpůsobována potřebám žáků a dnešní době. Pro výuku tělesné výchovy využíváme budovu Sokolovny a hřiště, které sousedí se školou . Při výuce učitelé postupují podle principů strukturovaného vyučování se snahou o maximální vizualizaci. Využívají se moderní výukové postupy a prostředky včetně výpočetní techniky. Individuální přístup na naší škole je samozřejmostí jak pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak pro děti nadané. Vzhledem ke špatné dostupnosti z okolních vesniček nabízíme možnost individuálního vzdělávání (§ 41 školského zákona).

Škola na vesnici vždy byla "kulturním stánkem" obce a o to se snaží i dnes. V rámci integrace našich žáků do společnosti je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu i aktivní účast na mnoha kulturních a sportovních akcích. Během roku pořádá škola ve spolupráci s místními spolky a rodiči celou řadu kulturních, sportovních akcí a soutěží (např. fašank, karneval, den matek, podzimní slavnosti, tvořivé dny v muzeu, vánoční jarmark, ekosoutěž, charitativní sbírka, drakiáda, besedy s myslivci, hasiči, policisty…apod.). Občané i obecní zastupitelstvo mají velký zájem na tom, aby škola na vesnici byla zachována.